Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

Вот и лето пришло! Группы Jussike, Täheke. (0)

Опубликовано 04.06.2024 22:36 | Раздел Наши будни ФОТО


Lapse toidukulu päevamaksumus alates 01.09.2022 (0)

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014.a. nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord” § 2 lõige 2; Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike põhimääruse § 20 lõike 4 punkti 8 ja Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekogu 16.05.2022.a otsuse alusel (protokoll nr 03/1-6):
1. Kinnitada alates 01. septembrist 2022.a. Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike lapse toidukulu päevamaksumus alljärgnevalt: sõimerühmas 1,80 EUR, lasteaiarühmas 2,00 EUR  
2. Tunnistada kehtetuks alates 01. septembrist 2022. a.  Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike direktori käskkiri 24.05.2018 nr 16/2-2 „Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine”

На русском языке.  Изменение оплаты за питание с 01.09.2022:  ясли — 1,80 EUR в день, сад — 2.00 EUR в день

Опубликовано 08.07.2022 16:00 | Раздел Наши будни ФОТО


Osalustasu soodustused alates 01.07.2022 (0)

Muudatus osalustasu arvestamisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruses nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata“.

Dokumendi tekst  https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010
 

На русском языке. Изменение расчета оплаты родительских взносов по содержанию с 01.07.2022: При одновременном посещении детского сада двумя или более детьми из семьи родитель оплачивает за первого ребенка 100% данной оплаты, 50% за второго ребенка, а за третьего и последующих детей данная оплата не начисляется».

Опубликовано 30.06.2022 15:45 | Раздел Наши будни ФОТО


Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk